15 marca – Polska zamyka granice

W związku z pandemią koronawirusa podjęto decyzją o czasowym obostrzeniu ruchu granicznego. Od 15 marca, obywatele RP wracający do kraju będą poddawani obowiązkowej izolacji zaś do Polski nie będą mogli wjeżdżać obcokrajowcy.

Jedynymi wyjątkami od tej reguły będą cudzoziemcy, którzy m.in:

– są małżonkami albo dziećmi obywateli RP

– posiadają Kartę Polaka

– posiadają prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP

– posiadają prawo do pracy na terytorium RP

W wyjątkowych przypadkach cudzoziemiec niespełniający żadnego z kryteriów może ubiegać się o zezwolenie na wjazd, na terytorium RP poprzez uzyskanie zgody u komendanta głównego Straży Granicznej.