Projekt : „Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe”

Projekt. Rusza kolejny nabór do projektu „Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” Uzyskaj dofinansowanie na wybraną Usługę Rozwojową Nabór kandydatek/ów do projektu odbędzie się w dniach: od 11.09.2023r. do 15.09.2023r. w godz. 12.00-17.00

Projekt

UWAGA: z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

FORMY WSPARCIA: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wyłączeniem kursów językowych i TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne).

W ramach jednego naboru masz możliwość wyboru wyłącznie jednej Usługi Rozwojowej. Usługę Rozwojową wybierasz na stronie Bazy Usług Rozwojowych (BUR) : www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl lub spoza Bazy Usług Rozwojowych w przypadku zidentyfikowania braków w BUR

 Kwota dofinasowania jednej Usługi Rozwojowej w danym naborze Wartość projektu: 12 517 081,50 zł
wynosi maksymalnie 3535,00 zł wraz z wkładem własnym Twój wkład Kwota dofinansowania: 11 261 986,25 zł
własny, jeśli pracujesz wynosi co najmniej 12,81% wartości Usługi Okres realizacji: 01.03.2019 – 30.11.2023
rozwojowej, gdy nie pracujesz wynosi co najmniej 5,69%.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru można uzyskać telefonicznie lub w punktach kontaktowych od pon. do pt. od 8.00 do 15.00.

PUNKTY KONTAKTOWE (INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE):

JASŁO: (biuro główne projektu) – Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.
ul. Staszica 7, 38-200 Jasło, tel. 518 442 843, e-mail: szkolenia@pakd.pl

JASŁO: (biuro partnera) – INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o.,
ul. Dworcowa 12, 38-200 Jasło, tel. 667 634 288, e-mail: innovo@interia.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

KROSNO: ul. Lewakowskiego 31, 38-400 Krosno, tel. 535 866 902

STRZYŻÓW: ul. Słowackiego 2, 38-100 Strzyżów, tel. 605 576 777

LESKO: ul. Mickiewicza 17, 38-600 Lesko, tel. 784 595 695

BRZOZÓW: ul. Mickiewicza 14, 36-200 Brzozów, tel. 601 561 350

SANOK: ul. Lwowska 18, 38-500 Sanok, tel. 511 094 575

USTRZYKI DOLNE: ul.1 Maja 10, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 518 442 783

W okresie trwania naboru wszystkie Punkty Kontaktowe będą czynne w dni robocze w godz. od 12:00 do 17:00

Formularz Zgłoszeniowy i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępne są na stronie http://www.pakd.pl/tskz w zakładce „DOKUMENTY”. Każdy Kandydat/tka składająca dokumenty rekrutacyjne winni przedstawić do wglądu pracownikowi w Biurze/Punkcie Kontaktowym dokument tożsamości oraz jeśli dotyczy dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz dołączyć do Formularza Zgłoszeniowego wymagane zaświadczenie potwierdzające status na rynku pracy (osoby pracujące – zaś. z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie; osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP – zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej; osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, osoby bierne zawodowo – zaświadczenie z ZUS z informacją o nieodprowadzaniu składek społecznych z tytułu zatrudnienia; osoby uczące się – zaświadczenie ze szkoły, uczelni o pobieraniu nauki oraz zaświadczenie z ZUS z informacją o niedoprowadzaniu składek społecznych z tytułu zatrudnienia).

Rekrutacja w ramach VII naboru odbywać się będzie do momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych przez 320 Kandydatów/tek zgłaszających się do udziału w projekcie. Informacja o zamknięciu rekrutacji zostanie opublikowana na stronie www Projektu, a dokumenty
rekrutacyjne, które wpłyną po zamknięciu rekrutacji, nie będą rozpatrywane.

Ustrzyki.info.pl